پروژه بتن-مهندسی عمران

پروژه بتن-مهندسی عمران

پروژه بتن-مهندسی عمران

پروژه یک ساختمان 6 طبقه بدون احتساب خرپشته می باشد که شامل:

1ـ نقشه های ساختمان با فایل اتوکد

2_ فایل ایتبس

3ـفایل نرم افزار سیف

4 ـ محاسبات دستی

5ـ دیتیل های اجرایی به صورت فایل کد

6_ دفترچه محاسبات(محسبات مربوط به بارسقف،پارکینگ- مرده بام و دیوارها -راه پله - بار زنده -برف -یخ- محاسبه ضریب زلزله -محاسبه وزن لرزه ای - برش پایه -لنگر واژگونی و مقاوم -و...)

7ـ متره کامل ساختمان

8ـ پرتال

9ـ کنترل دیریفت

10_ کنترل یک دهم دهانه

و ...

می باشد


دسته:

پروژه بتن-مهندسی عمران

خرید آنلاین